Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die me nauw aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op efficiënte afvalverwerking . In de commissie Brussel en Vlaamse Rand verdedig ik de belangen van de inwoners van de Rand en blijf ik opkomen voor de open en groene ruimte van de Vlaamse rand.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze laatste commissie zal ik me toeleggen op het specifieke dossier van het Groeipakket (kinderbijslag).

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik ook plaatsvervangend lid ben van de Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

In de balk hiernaast vind je per thema mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
1732 (2018-2019) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Elke Wouters
1775 (2018-2019) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet
1858 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 19 februari 2019 17.54u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 24 - woensdag 13 februari 2019 14.41u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 12 februari 2019 15.01u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

van de Vlaamse Regering
1807 (2018-2019) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Gwenny De Vroe
1807 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over de studie van de WaterRegulator over waterverliezen

van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
464 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2